top of page
  • Foto van schrijverIgnace Laplaese

Gedagvaard voor de Politierechtbank? Enkele praktische tips...

Bijgewerkt op: 30 nov. 2023


dagvaarding politierechtbank
dagvaarding politierechtbank
Een dagvaarding ontvangen voor de politierechtbank kan een verwarrende en stressvolle ervaring zijn. In dit artikel gaan we dieper in op wat een dagvaarding inhoudt, de stappen die moeten worden genomen en geven we enkele praktische tips.


**Wat betekent een dagvaarding?**

Een dagvaarding is een officiële oproep om voor de rechter te verschijnen. Het is essentieel om te begrijpen wat dit juridische document betekent en hoe het van invloed kan zijn op individuen die het ontvangen. Een dagvaarding kan verschillende redenen hebben, variërend van verkeersovertredingen tot ernstiger misdrijven, correctionele misdrijven etc..

Het is het document waarin staat welke zaken ten laste worden gelegd en welke rechtbank u daarvoor ter verantwoording roept op welk tijdstip.

tip: Laat nooit een zittingsdatum verstrijken: het aantekenen van verzet tegen een eventueel verstekvonnis is immers sinds de Potpourriwetten niet meer zo vanzelfsprekend.


**Politierechtbanken in België**

België heeft een complex juridisch systeem, en politierechtbanken spelen een specifieke rol binnen dit systeem. De Politierechtbank behandelt alle eisen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeers- of treinongeval, ongeacht het bedrag. Die vorderingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de politierechtbank. Dat betekent dat geen enkele andere rechtbank zich met dat soort zaak mag bezighouden.


**Waarom ben ik gedagvaard?**

Dagvaardingen worden niet lukraak uitgegeven.

Veelal bestaan er circulaires/omzendbrieven voor welke tenlasteleggingen een minnelijke schikking kan worden aangeboden en voor welke niet. Dit is puur een "beleidskwestie".

Voor heel wat zaken kan men immers geen minnelijke schikking bekomen en wordt men meteen gedagvaard.


**De rechtszaak voorbereiden**

Het is van cruciaal belang om goed voorbereid te zijn op de zitting.

We bespreken het verloop van de zitting en de stappen die moeten worden genomen om een solide verdediging op te bouwen en waarom het inhuren van juridische bijstand een slimme zet kan zijn.


**Het verloop van de politierechtbankzitting**

Wat gebeurt er precies tijdens een zitting voor de politierechtbank?

Iedereen die gedagvaard wordt voor een bepaalde zitting van de Politierechtbank wordt steevast gedagvaard tegen aanvangsuur. Dit wil zeggen dat iedereen een dagvaarding heeft ontvangen hetzij tegen 9u00, hetzij tegen 14u00 in bepaalde rechtbanken.

Op de zitting zelf zal een groot deel van de beklaagden bijgestaan worden door een advocaat, hoewel dit strikt gezien niet verplicht is.

De beklaagden die anderstalig zijn, dan wel aangehouden, dan wel bijgestaan worden door een advocaat, worden in de regel bij voorrang behandeld voor de beklaagden die in persoon en zonder advocaat aanwezig zijn.

Op deze zitting is het van belang alle nuttige documenten mee te brengen die essentieel zijn voor de behandeling van uw dossier. Let wel: indien er meerdere partijen in het geding zijn, schrijft de wet voor dat u vooraf aan alle partijen uw eventuele verweermiddelen of stukken overmaakt en dus niet enkel aan de rechtbank, zodoende dat eenieder zich kan verweren.


**Rechten van de beklaagde**

Iedereen die voor de politierechtbank verschijnt, heeft specifieke rechten.

Niemand kan gedwongen worden zichzelf te beschuldigen. U heeft ook steevast het recht om onderbouwd uw standpunt naar voor te brengen en desgevallend hiervoor een uitstel te vragen, zodoende dat u schriftelijk uw standpunt op papier kunt zetten, gestoffeerd met bewijs.

Een uitstel vragen is een gunst, geen recht; dit beteken dat de rechtbank dit ook kan weigeren wanneer zij meent dat dit de rechtsgang niet ten goede komt en uw rechten hierdoor ook niet geschonden worden.


**Bijstand van een advocaat**

Waarom is het nuttig om een advocaat in de arm te nemen?

Eerst en vooral dient u uw advocaat niet te betalen indien u een rechtsbijstandsverzekering bij uw voertuig hebt.

In quasi alle gevallen dekt deze verzekeraar dan de kosten van uw advocaat, zodat de financiële overweging geen reden kan zijn om geen advocaat te raadplegen.

Een advocaat kent in de regel beter de gebruiken van de rechtbank, en, binnen die rechtbank, van de verschillende rechters.

Zo is het mogelijk dat de ene politierechter binnen dezelfde rechtbank openstaat voor het toekennen van de gunst van een weekendrijverbod, terwijl dit bij een andere politierechter mogelijks niet eens bespreekbaar is.

Een advocaat kan ook specifiek de procedure onderzoeken en nagaan of uw dossier à charge dan wel à décharge werd gevoerd.

Hij zal ook op de hoogte zijn van de wet op de probatie en weet in welke omstandigheden hij een uitstel, dan wel een straf met voorwaarden kan vragen en wanneer niet.


**Het belang van aanwezigheid in de rechtbank**

Het bijwonen van de rechtbank is op zich niet verplicht wanneer u vertegenwoordigd bent.

Doet u dat niet, en verschijnt u niet, dan zal er lastens u een vonnis bij verstek worden geveld.

Dit moet u absoluut proberen te vermijden.

Laat u zich wel bijstaan door een advocaat, is het bovendien ook nuttig en aangewezen om zelf ook naar de zittingszaal te trekken. De rechtbank kan immers bepaalde feitelijke vragen hebben die uw advocaat, nu hij daar niet was op het ogenblik van de feiten, misschien moeilijk of niet kan beantwoorden zonder uw hulp.

Het geeft tevens een blijk van betrokkenheid ten aanzien van de rechter én het toont meteen aan dat niet alleen de interesse in het eigen dossier aanwezig is, maar dat men de moeite doet om verlof op het werk te vragen, zich te organiseren, en de rechtbank onder ogen te komen.


**Het belang van juridisch advies**

Het is nooit te laat om juridisch advies in te winnen.

Idealiter laat u zich informeren net na de feiten zodat u weet welke opties nog open staan tijdens het gerechtelijk of strafonderzoek.

Deed u dat niet, en werd u intussen gedagvaard, kan het eveneens nuttig zijn om een advocaat te raadplegen om in te schatten welke straffen al dan niet mogelijk zijn of als er procedureel iets te zeggen valt over de manier waarop het onderzoek in het dossier is gevoerd.

Ook wat het praktische verloop van een zitting betreft kan een advocaat u veelal nuttige tips geven teneinde optimaal voorbereid te zijn.

Het is essentieel om uw rechten te kennen, juridisch advies in te winnen en serieus te nemen wat er op het spel staat.

Voor verdere begeleiding en ondersteuning, neem gerust contact op met ons kantoor.

Ignace LAPLAESE32 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Boete laatijdige keuring onterecht - terugbetaling

Personen die hun voertuig minder dan een maand te laat aanboden in de periode tussen 1 januari en 15 juni 2023 kunnen de toeslag van 9,70 eur tot 34,70 eur terugvorderen via de website : https://www.v

Comments


bottom of page